Absentie & verlof

Het kan natuurlijk voorkomen dat uw zoon/dochter ziek is en dat deze daardoor niet naar school kan komen of omdat er persoonlijke omstandigheden zijn. In dat geval dient u, via het Ouderportaal, een absentiemelding of verlofverzoek in te dienen.
 

Absentie melden

Als uw kind ziek is kunt u dit (liefst vóór 8.20 uur) melden via het Ouderportaal of door naar school te bellen. Onze voorkeur gaat uit naar een ziekmelding binnen het Ouderportaal, zo worden leerkrachten direct op de hoogte gebracht en kunnen ze u een terugkoppeling geven.
 

Verlof aanvragen

Wij willen u er met nadruk op wijzen dat de school zich strikt dient te houden aan de regels zoals die gelden voor het verstrekken van verlof en/of extra vakanties. Dat betekent dat de vastgestelde schoolvrije dagen en vakanties maatgevend zijn.
Buiten deze data mag er geen verlof gegeven worden! De instructies van het Ministerie hierover zijn zeer duidelijk: slechts in uitzonderingsgevallen mag de directeur, na een vooraf ingediend verzoek, verlofuren verlenen. Tot de uitzonderingen behoren: begrafenis, huwelijk, ziekte en enkele andere gevallen ter beoordeling van de directeur (dit laatste betreft uitsluitend uitzonderlijke gevallen!).
 
De minister stelt zeer uitdrukkelijk dat vervroegde, verlate en extra vakanties hier niet bij horen (ook niet als de vakantie al geboekt is). Van bovenstaande regels wordt door ons dan ook niet afgeweken. De directie heeft de uitdrukkelijke opdracht direct melding te maken van ongeoorloofd schoolverzuim indien niet vooraf toestemming is verleend.

N.B.: Kinderen die 5 jaar worden, zijn vanaf de eerste schooldag van de maand volgend op hun verjaardag leerplichtig. Voor kinderen van 5 jaar bestaat de mogelijkheid om maximaal 5 uur per week te verzuimen (deze uren mogen niet worden opgespaard). Dit gebeurt altijd in overleg met de directeur.
Verlof dient te worden aangevraagd via het ouderportaal.

Kijk voor de regels en uitzonderingen op de website van de Rijksoverheid.