Missie en visie

IKC Laar is een kindcentrum voor primair onderwijs en kinderopvang. Op IKC Laar kunnen kinderen zich breed ontwikkelen. We zien ons kindcentrum als een plek waar kinderen kennis, vaardigheden en attituden ontwikkelen die zij nodig hebben op hun weg naar volwassenheid. Vanuit onderstaande kernwaarden geeft het team dagelijks invulling aan de onderwijskundige en pedagogische ontwikkeling van kinderen.

De volgende drie kernwaarden vinden wij belangrijk.
 

Bewust in beweging

IKC Laar gaat mee met de tijd. We zijn innovatiegericht en dus continu in beweging als school. Bijvoorbeeld op ICT-gebied. Daarin maken we bewuste keuzes waarbij we goed kijken naar wat wel en niet past bij onze school, populatie en vertalen dit naar ons lesaanbod. IKC Laar is met trots een Apple Distinguished School. We willen kinderen een goedgevulde rugzak meegeven met ICT-vaardigheden en mediawijsheid.

We hebben de ambitie om iedereen, zowel de kinderen als het team, optimaal te laten ontwikkelen en leren oplossingsgericht te denken.

Bewust in beweging is voor ons ook de lichamelijke beweging van onze kinderen. We bieden twee sportmomenten aan, onder begeleiding van een vakleerkracht of vakdocent, en minimaal 9 buitenspeelmomenten per week. Dit heeft een positieve uitwerking op de gezondheid en het welbevinden van de kinderen wat uiteindelijk zijn weerslag heeft op de leerresultaten.

Verantwoordelijkheid

Op IKC Laar leren we de kinderen om 'het zelf te doen'. We leren ze verantwoordelijkheid te nemen voor hun eigen leerproces en handelen. Dit alles met de directe nabijheid van de leerkracht in een veilig en prettig pedagogisch klimaat. Kinderen leren op kindgerichte wijze inzicht te krijgen in executieve functies. Onder executieve functies vallen de vaardigheden om tot leren te komen. Denk aan concentratie, planning, taakaanpak, zelfreflectie, etc. Kinderen leren spelenderwijs hoe dit op henzelf betrekking heeft en hoe ze die kunnen beïnvloeden.

Ook op schoolniveau is onze kernwaarde 'verantwoordelijkheid' een belangrijk item. We willen met het team hoge, realistische doelen stellen en allemaal ons steentje bijdragen in het realiseren van deze doelen.
Als team nemen we onze verantwoordelijkheid in het maken van de juiste keuzes in het aanbod. We nemen ook verantwoordelijkheid in heldere communicatie richting ouders. Vanuit onze voorbeeldrol geven we invulling aan goed burgerschap voor de kinderen. Vanuit ouders verwachten we een open samenwerking met school, ieder vanuit zijn /haar eigen expertise of rol.

Verbinding

Jezelf ontwikkelen kan niet zonder een goede samenwerking. Wij staan voor leren van en met elkaar en we staan voor samen. Door samen te leren en te spelen, leren kinderen ook sociale vaardigheden. Denk hierbij aan:
Samenwerking leidt tot onderlinge verbondenheid en vindt plaats binnen alle relaties op ons IKC; Ouders- leerkrachten - pedagogisch medewerkers - leerlingen - externen.

We zoeken de verbinding met Laar en Laarveld en steken in op goed burgerschap. Kinderen leren om in verbinding te staan met zichzelf, op sociaal-emotioneel gebied. Ze leren op zichzelf te vertrouwen. We zijn een IKC waarin alle medewerkers een veilig pedagogisch klimaat bieden waarin kinderen zich optimaal kunnen ontwikkeling.
In verbinding staan met ouders op een open en eerlijke wijze is voor ons een pré. Samen staan we sterk!