De ouderraad (OR)

Gedurende het schooljaar worden tal van schoolse en buitenschoolse activiteiten georganiseerd, waarbij de ouderraad een ondersteunende taak heeft. Om het een en ander goed te laten verlopen kunnen wij altijd hulp gebruiken. Te denken valt aan een herfstactiviteit, sinterklaas, kerst, schoolreisje, carnaval, e.d.
Als u bereid bent af en toe te helpen bij activiteiten, dan kunt u dit laten weten aan een van de OR leden. Alle hulp is welkom, vele handen maken immers licht werk!  

De ouderraad ziet er op dit moment als volgt uit:
 
Paul Houben (Voorzitter)  
Hanneke Wiermans (secretaris) Daphne Verspeek
Angela Coumans (Penningmeester) Marjon Houben
Kim Jacobs Monique Dohmen
Jolanda van Bree Maartje Janssen
Eveline de Vaan Nicole Peulen 
   
De ouderraad komt ongeveer 5 keer per schooljaar bij elkaar om te vergaderen. Van elke vergadering wordt een notulen gemaakt. In onderstaand overzicht vindt u een verwijzing naar de notulen van dit schooljaar.
Tevens kunt u het financiële overzicht van de ouderraad bekijken in de bibliotheek van het ouderportaal.

Vergaderdata
21 september
16 november
18 januari
15 maart
21 juni

Notulen
Natuurlijk worden er van iedere vergadering notulen gemaakt. Deze worden voor de ouders gedeeld op het ouderportaal van school.
Datzelfde geld voor het financiële overzicht van de OR. Dat wordt jaarlijks, na goedkeuring door de MR, in de bibliotheek van het ouderportaal geplaatst.

Aan veel van deze activiteiten zijn kosten verbonden, daarom vraagt de ouderraad een bijdrage van de ouders. Ouders worden middels een brief op de hoogte gebracht van de hoogte van de bijdrage en de manier waarop zij deze kunnen voldoen.
  
Dankzij de vrijwillige ouderbijdrage, het inzamelen van oud papier  en een gedeelte van de opbrengst van de kledingactie, die door de Moezevangers wordt gehouden, kunnen we diverse activiteiten bekostigen. Verzamel dus het oud papier en deponeer het, gebundeld of in dozen in de container naast de school. Deze container staat er één keer in de twee weken.
Alvast bedankt!