Missie en visie

Samen bouwen aan je eigen toekomst!

IKC Laar is een kindcentrum voor primair onderwijs en kinderopvang, Op IKC Laar kunnen kinderen zich breed ontwikkelen. Wij zien het kindcentrum vooral als een ontmoetingsplaats waar kinderen kennis, vaardigheden en attituden ontwikkelen die zij nodig hebben op hun weg naar volwassenheid. Vanuit de onderstaande kernwaarden geeft het team dagelijks invulling aan de ontwikkeling van kinderen op ons kindcentrum.
  • We hebben de ambitie om iedereen optimaal te laten ontwikkelen en leren oplossingsgericht te denken. We houden hierbij rekening met de mogelijkheden en onmogelijkheden van iedereen. Kortom eruit halen wat erin zit! Hierbij volgen we kritisch de ontwikkelingen in de maatschappij om invulling te geven aan ons onderwijs.
  • Wij stimuleren iedereen om eigenheid te tonen en uit de comfortzone te stappen. Durf zelf vernieuwingen te verkennen, ontdek het onbekende en neem initiatief. Iedereen mag bij ons zijn unieke zelf zijn en zichzelf ontwikkelen in zijn eigen passende tempo. Verschillen tussen mensen zijn van meerwaarde voor het IKC. Wij blijven nieuwsgierig en blijven ons bewust van de bredere context waarbinnen het onderwijs zich beweegt. Iedereen maakt gebruik van elkaars talenten.
  • Jezelf ontwikkelen kan niet zonder een goede samenwerking. Wij staan voor samen leren en spelen, waardoor we meer kunnen bereiken. Samenwerking leidt tot onderlinge verbondenheid en vindt plaats binnen alle relaties op het IKC. Door samen te werken en te spelen, leren kinderen ook sociale vaardigheden, zoals luisteren naar elkaar, voor jezelf opkomen, reflecteren en feedback geven. Samen kunnen we alles!
  • Vertrouwen hebben in jezelf en de ander is een voorwaarde om tot ontwikkeling te komen. We zijn een kindvriendelijk IKC met een pedagogisch klimaat, waarin je bevestiging krijgt, iedereen eerlijk en betrouwbaar is en waar ruimte wordt gegeven om jezelf te zijn.

Onze missie hebben we op de volgende manier vertaald in onze visie op onderwijs:

Pedagogisch handelen 

Op IKC Laar heerst een klimaat waar iedereen zich vertrouwd voelt en maken we de onderlinge verwachtingen van zowel kinderen als medewerkers naar elkaar duidelijk. Wij benaderen kinderen vanuit een positieve grondhouding en gaan respectvol met elkaar om, waarbij medewerkers een voorbeeldrol vervullen. Het IKC gaat uit van verschillen tussen mensen en komt maximaal tegemoet aan de drie basisbehoeften van kinderen:  

  • Relatie: de behoefte aan waardering van anderen  

  • Competentie: geloof in eigen kunnen

Deze sluiten beide aan bij onze kernwaarde vertrouwen.

  • Autonomie:  drang zelfstandig te willen handelen 

Vanuit bovenstaande drie basisbehoeften geven we vorm aan de kernwaarde samenwerking: kinderen leren niet alleen van de medewerker maar ook van en met elkaar. 

Op IKC Laar hanteren we 3 gouden regels waar we telkens naar terug verwijzen: 

  • Zorg goed voor jezelf 

  • Zorg goed voor de ander 

  • Zorg goed voor de omgeving

Didactiek 

Op IKC Laar leren we van en met elkaar en leren kinderen medeverantwoordelijk te zijn voor hun eigen leerproces. Kinderen weten wat ze leren en waarom ze leren. We geloven dat interactie de effectiviteit van leren bevordert. We gaan uit van hoge verwachtingen. Iedereen wordt op zijn of haar niveau uitgedaagd. We weten dat er verschillen zijn, werken op niveau en kiezen voor verschillende werkvormen. Zo blijft iedereen betrokken en oogsten we de hoogst haalbare resultaten.  

Leerstofaanbod 

Op IKC Laar geloven we dat kinderen zich optimaal ontwikkelen als aangesloten wordt bij hun huidige ontwikkeling. We gaan uit van het curriculum, daarnaast proberen we tegemoet te komen aan de behoeften en individuele talenten van kinderen, waarbij we rekening houden met matchen en stretchen. We willen kinderen helpen in hun ontwikkeling als persoon. Hierbij is een goed pedagogisch klimaat en afgestemde didactiek een voorwaarde. 

Om zo goed mogelijk aan de verschillen tussen kinderen tegemoet te komen werken we in niveaugroepen. De leerstof wordt binnen de groep in 3 niveaugroepen aangeboden.  

De blokplannen geven structuur voor het handelen van de medewerker en lesmethoden zijn de rode draad voor de invulling van het lesprogramma.  

Op IKC Laar zetten we ICT in als middel. Daarnaast gebruiken we de iPad zowel ter verwerking van stof, maar ook om creativiteit te ontwikkelen. Op deze manier komen we tegemoet aan behoeftes van kinderen en kunnen we nog beter inspringen op hun talenten. 

De medewerker is degene die de regie in handen heeft en er samen met de kinderen voor zorgt dat het lesaanbod past. De medewerker maakt het verschil!        

Zorg en begeleiding /leerlingenzorg 

Op IKC Laar sluiten we aan bij de onderwijsbehoeften van onze kinderen om te komen tot groei en ontwikkeling van ieder kind. De groep als geheel is hierbij uitgangspunt; samen leren is meer. Wij kijken naar het totale beeld van het kind, compenserende en belemmerende factoren, waarbij meetmomenten een middel zijn om dit beeld compleet te krijgen. De IKC loopbaan van een kind op ons IKC zien we als een film, waarbij de losse shots (meetmomenten) onderdeel zijn van die film. Een goed beeld helpt ons om ons handelen af te stemmen op individuele onderwijsbehoeften. De grenzen van onze zorg zijn afhankelijk van het kind, de groep en de medewerker. Met andere woorden; de grens wordt bereikt wanneer we het kind of een groep kinderen structureel te kort doen en het IKC zich handelingsverlegen voelt. 

Ouderbetrokkenheid

Medewerkers van IKC Laar en ouders zijn full partner. We hebben één gezamenlijk doel: de optimale ontwikkeling van hun kind(eren). Ieder handelt vanuit zijn eigen expertise en zijn eigen rol. Onderwijsinhoudelijke keuzes worden door het IKC gemaakt. Hierbij is een open, professionele, respectvolle relatie tussen het IKC en ouders van belang. De medewerker informeert en communiceert professioneel en proactief. Deze houding verwachten we ook van ouders. 

Daar waar het onderwijs gerelateerde activiteiten betreft gaan we met onze ouders het partnerschap aan op basis van gelijkwaardigheid, betrokkenheid, vertrouwen en gedeelde verantwoordelijkheid. Ouders worden daarmee ambassadeurs van het IKC.